คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรเดช คงมั่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสถบดี ผาตินาวิน
ตำแหน่ง : รองประธานคณะอำนวยการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญโภดัย ดงงาม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะอำนวยการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร พึ่งตน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ ศรีบัว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐดนัย น้ำคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภาภัช กฤษฎาชวลิศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมจิรา มาตย์ชาวนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายพิธีการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายชนาธิป นันโต
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนะศักดิ๋ ธนะศรีสืบวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสรินทร์ ยืนยง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวการะเกตุ เมืองโคตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐธรรมนูญ พัดเปีย
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนภรณ์ พิมพ์สิงห์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพรพิพัฒน์ ดาอยู่
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัทรปภา สิทธิวรากร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกตุศรินทร์ นวลจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิตา เมืองปรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปกร อ่องจริต
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร เติมทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพฤษธิชัย คงอ้วน
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวิพร วรรณสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏชานันท์ รักธัญญาการ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเอกสาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัคสินี จันนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนิดา สาศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรวิชญ์ แสงราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ กางกรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายนโยบาย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรยา สิมพานดง
ตำแหน่ง : ฝ่ายนโยบาย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันย์ชนก ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พวงทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5