กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอรรถพร เอี่ยมละออ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายขวัญทอง สอนศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวปาณิสรา ศรีปรางค์
ครู

นางสาวสุฑามาศ เดชห้วยไผ่
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย มายอด
ครูผู้ช่วย

นายกฤษฏากร สุจาคำ
ครู

นางสาวมัญชรี วงศ์ตั้ง
ครูผู้ช่วย