กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรรถพร เอี่ยมละออ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายขวัญทอง สอนศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวชนทัต ภัควีรภัทร
ครูชำนาญการ

นางสาวปาณิสรา ศรีปรางค์
ครู

นางสาวสุฑามาศ เดชห้วยไผ่
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย มายอด
ครูผู้ช่วย