นักการ

นายมงคล สุดแสง
หัวหน้านักการฯ

นายสุชิน ชินประภาพ
นักการ

นายสำเริง จันทร์รักษ์
นักการ

นายสมชาย วรรณรัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายศุภมิตร วงศ์พันธุ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทิวา ศรีนาค
พนักงานขับรถ

นางสายใจ อินคต
นักการ

นางสนม โยติกา
นักการ

ทวีศักดิ์ สุดแสง
นักการ

เจวรินท์ โม้แหยม
นักการ