นักการ

นายสมชาย วรรณรัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายศุภมิตร วงศ์พันธุ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทิวา ศรีนาค
พนักงานขับรถ

นางสายใจ อินคต
นักการ

นางสนม โยติกา
นักการ

เจวรินท์ โม้แหยม
นักการ

นางเกษร ห่มอ่อน
นักการ

นางปิยะพร ภูพันลำ
นักการ

นางมะลิวัลย์ ธีระประไพ
นักการ

นาบพรชัย โม้แหยม
นักการ

นายชรินทร์ แพงประเสริฐ
นักการ

นายประดับ มาสังฆ
พนักงานขับรถ

นายพิชัย ปรากฎมาก
ช่างทั่วไป

นายวชิรวิทย์ บุตรศรี
ช่างทั่วไป

นางสนม โยติกา
นักการ