เป้าหมาย
เป้าหมาย
“ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ดำรงชีวิตตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นพัฒนาระบบสู่ผลลัพธ์ที่มี คุณภาพในทุกมิติ”
      นอกจากนี้โรงเรียนได้จัด สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู