เป้าหมาย
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ดำรงชีวิตตาม

แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นพัฒนาระบบสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในทุกมิติ