พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)


1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนอง

ความต้องการ ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และค่านิยม

ที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

4. พัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ มีผลงาน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล