พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

  1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตาม  หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
  4. พัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ มีผลงานเทียบเคียงมาตรสากล