กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิรักษ์ ภู่เรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิรพันธ์ เทวาอนุเคราะห์
พนักงานราชการ

นายสุริยา เส็งสาย
ครูชำนาญการพิเศษ