กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิรักษ์ ภู่เรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิรพันธ์ เทวาอนุเคราะห์
พนักงานราชการ