ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.4
119
296
415
12
ม.5
109
301
410
12
ม.6
108
277
385
12
         
รวมทั้งหมด

336

874

1,210

36

**ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.63

 

ข้อมูลนักเรียนจำนวนนักเรียนรายชั้น แยกเพศ/อายุ

ระดับชั้น

อายุ

เพศ รวม
ชาย หญิง
ม.4 15 ปี 34 108 142
16 ปี 86 192 278
17 ปี 3 3 6
18 ปี 2 0 2
19 ปี 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 125 303 428
ม.5 15 ปี 0 1 1
16 ปี 49 99 148
17 ปี 58 191 249
18 ปี 3 6 9
19 ปี 0 1 1
รวมทั้งสิ้น 110 298 408
ม.6 15 ปี 0 0 0
16 ปี 0 0 0
17 ปี 37 98 135
18 ปี 70 177 247
19 ปี 1 2 3
20 ปี 1 0 1
รวมทั้งสิ้น 109 277 386
 
**ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.63