ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.4
133
341
474
12
ม.5
116
297
413
12
ม.6
104
291
395
12
         
รวมทั้งหมด

353

929

1,282

36

**ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 64

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.4
152
387
539
14
ม.5
142
333
473
12
ม.6
97
283
380
12
         
รวมทั้งหมด

391

1,003

1,394

38


*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ***

ภาคเรียนที่ 2
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.4
142
387
529
14
ม.5
143
330
473
12
ม.6
96
282
378
12
         
รวมทั้งหมด

381

999

1,380

38

                  *** ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ***