กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภุมรี กรุดมหาราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิศากร จรชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงแก้ว ทองสนิท
ครูชำนาญการ

นางสาววิชุตา คำนวนวิทย์
ครู