กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภุมรี กรุดมหาราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิศากร จรชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงแก้ว ทองสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชุตา คำนวนวิทย์
ครู

นางวิกัญญา วรยศ
ครูชำนาญการพิเศษ