กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภูวนาจ เกลาพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเพชรา อาสมาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคนึงนิตย์ สวยงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคณดนตร์ วาทยกุล
ครูอัตราจ้าง