กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูวนาจ เกลาพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเพชรา อาสมาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคนึงนิตย์ สวยงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถวิทย์ ฤทธ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง