คณะผู้บริหาร

นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

นายธวัช บุญประสพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเจน อาสมาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายพัฒนศักดิ์ สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวราภรณ์ สิงห์กวาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวนันทนิจ ธูปจุ้ย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

นางอมรรัตน์ จีนใจตรง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสิริลักษณ์ จันทรังษี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิกาญจน์ บุญจิรวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป