กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชราพร มิญชรัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระชัย จันทะเสน
ครู

นายณัฐกุล พิมพา
ครู

นางเฉลา ดีอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ สิงห์กวาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุรักษ์ สุขเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภวิชญ์ วงศ์ศรีสุขโชติ
ครู

นางประภาพรรณ คำรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางนภาพร จูไพรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงรัฐธิกุล สุทธนอัครพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาพร กางทะวร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา มงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารุณี รัตนะดารัล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ ดุษฎีธัญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวอรรจนี หล่อศรีเจริญกุล
ครูชำนาญการ

นายชญานิน พลอินต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาวรรณ เพ็งสี
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิกาญจน์ พิทยากิต
ครูผู้ช่วย

นายไชยเดช นูนคาน

นางสาวสุวิมล บานแย้ม

นายประดับชัย อินมณี

นางนุชนาท สิงหา

นายสงบ ดุษฎีธัญกุล

นายร่มไทร ไมตระรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภานัน สวนงาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวหทัยกาญ มั่นคง
ครูอัตราจ้าง