กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอนุรักษ์ สุขเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชราพร มิญชรัตน์
ครู

นายวีระชัย จันทะเสน
ครู

นายณัฐกุล พิมพา
ครู

นางวิลัยภรณ์ มั่นระวัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลา ดีอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ สิงห์กวาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภวิชญ์ วงศ์ศรีสุขโชติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวาสนา บุญโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาพรรณ คำรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางนภาพร จูไพรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงรัฐธิกุล สุทธนอัครพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาพร กางทะวร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา มงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารุณี รัตนะดารัล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ ดุษฎีธัญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณี สุขม่วง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายร่มไทร ไมตระรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนภาวรรณ เพ็งสี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมิ่งกมล เคียงข้าง
ครูอัตราจ้าง