กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิลัยภรณ์ มั่นระวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอนุรักษ์ สุขเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชราพร มิญชรัตน์
ครู

นายวีระชัย จันทะเสน
ครู

นายณัฐกุล พิมพา
ครู

นางเฉลา ดีอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ สิงห์กวาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภวิชญ์ วงศ์ศรีสุขโชติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางประภาพรรณ คำรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางนภาพร จูไพรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงรัฐธิกุล สุทธนอัครพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาพร กางทะวร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา มงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารุณี รัตนะดารัล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ ดุษฎีธัญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย
ครู คศ.1

นางสาวอรรจนี หล่อศรีเจริญกุล
ครูชำนาญการ

นายชญานิน พลอินต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาวรรณ เพ็งสี
ครูผู้ช่วย

นายร่มไทร ไมตระรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมิ่งกมล เคียงข้าง
ครูอัตราจ้าง