ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ
 
 
 
งบอุดหนุน/คน/ปี 3800
เครื่องแบบนักเรียน/คน/ปี 500
อุปกรณ์การเรียน/คน/ปี 460
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 950
รวม 1,210 คน
เป็นเงิน 6,909,100 บาท