ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ
 
ประมาณการรายรับปีการศึกษา 2564
 
1.1 ประมาณการนักเรียนปีการศึกษา 2564       
ระดับชั้น จำนวน(คน) หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่  4 475  
มัธยมศึกษาปีที่  5 418  
มัธยมศึกษาปีที่  6 395  
รวมทั้งสิ้น 1,288  
 
1.2  ประมาณการรายรับ เงินอุดหนุนรายหัว พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และเงินรายได้สถานศึกษา
ที่ หมวดเงิน หัว/บาท ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รวม
2 ภาคเรียน
คน รวม(บาท) คน รวม(บาท)
1 เงินอุดหนุนรายหัว 1,900 1,288 2,447,200 1,288 2,447,200  4,894,400
2 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 475 1,288   611,800 1,288   611,800  1,223,600
3 เงินรายได้สถานศึกษา                 -                 -                -  
  - ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 200 1,288   257,600 1,288    257,600     515,200
  - ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะสาขา 700 1,288   901,600 1,288    901,600  1,803,200
  - พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 500 1,288   644,000 1,288    644,000  1,288,000
  - ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
  ในสถานศึกษา
700 1,288   901,600 1,288    901,600  1,803,200
  - ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ 500 475   237,500 475    237,500     475,000
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 700,000
            รวมทั้งสิ้น 12,702,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ประมาณการรายรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)
ที่ หมวดเงิน หัว/บาท ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รวม 2
ภาคเรียน
คน รวม(บาท) คน รวม(บาท)
1 ค่าหนังสือเรียน            
  มัธยมศึกษาปีที่  4 1,384 475   657,400       657,400
  มัธยมศึกษาปีที่  5 1,326 418   554,268       554,268
  มัธยมศึกษาปีที่  6 1,164 395   459,780       459,780
2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 1,288   644,000       644,000
3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 1,288   296,240 1,288 296,240   592,480
   รวม           2,907,928
 
1.4  ประมาณการงบประมาณปีการศึกษา  2564 เพื่อพัฒนาตามกลยุทธ์
  หมวดเงิน ประมาณการรายรับ จัดสรรสำหรับพัฒนาตามกลยุทธ์ สำรองจ่าย
1 เงินอุดหนุนรายหัว  4,894,400  4,894,400 -
2 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  1,223,600  1,223,600 -
3 เงินรายได้สถานศึกษา              -                -    
  - ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ     515,200     515,200 -
  - ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะสาขา  1,803,200  1,803,200 -
  - พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  1,288,000  1,288,000 -
  - ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
  ในสถานศึกษา
 1,803,200  1,803,200 -
  - ค่าบำรุงสระว่ายน้ำ     475,000     475,000 -
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 700,000 700,000 -
    12,702,600 12,702,600 -