ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 สอบปลายภาค ม.6
30 มิ.ย. 65 พิธีประดับพระเกี้ยวและไหว้ครู 65
พิธีประดับพระเกี้ยวและไหว้ครู 2565
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 65 ถึง 24 มิ.ย. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/65 ของนักเรียนชั้น ม.6
 ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการได้รับการร้องขอให้ปรับวันสอบกลางภาคเรียนจากนักเรียน ม.6   จากการสอบติดต่อกัน(จันทร์-พุธ) เป็น สอบวันเว้นวัน ฝ่ายบริหารวิชาการได้หารือกันและพิจารณาปรับเป็นการสอบวันเว้นวัน โดยใช้ตารางสอบเดิม จึงแจ้งครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาชั้น ม.6 ทราบ 
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/65 เป็นวันที่ 20 , 22 , 24 มิถุนายน 65
ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียน
ครู/นักเรียน
10 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 นักเรียน ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น เรียนซ้ำ/สอบแก้ตัว
นักเรียน ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น เรียนซ้ำ/สอบแก้ตัว 10 เม.ย. -30 เม.ย.64
ฝ่ายบริหารวิชาการ
09 เม.ย. 64 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน/เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ฝ่ายบริหาร/ครูทุกคน
09 เม.ย. 64 อนุมัติผลการจบหลักสูตร ม.6
ฝ่ายบริหารวิชาการ
07 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 ประชุมจัดทำแผน/โครงการ ปีการศึกษา 2564
ผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย /งานแผนงาน
05 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 ประชุมสรุปการประเมินตนเองเพื่อจัดทำ SAR ปี 2563
งานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 ครูทำคะแนนส่งผลการเรียน นักเรียน ม.4,ม.5
ครูประจำวิชาทุกคน
29 มี.ค. 64 นักเรียน ม.6 สอบ O-Net มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 นักเรียน ม.4,ม.5 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายบริหารวิชาการ/ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง
27 มี.ค. 64 นักเรียน ม.6 สอบ O-Net มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 (ครูและนักเรียนร่วมงานทุกคน)
ลานจามจุรี/หอประชุม งานแนะแนว/หัวหน้าระดับ ม.6 ครูและนักเรียนทุกคน
25 มี.ค. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 (ครูและนักเรียนร่วมงานทุกคน)
ลานจามจุรี/หอประชุม งานแนะแนว/หัวหน้าระดับ ม.6 ครูและนักเรียนทุกคน
22 มี.ค. 64 ส่งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อประเมินข้าราชการครูเพื่อเลื่อ เงินเดือน
งานบุคลากร
20 มี.ค. 64 มอบตัวนักเรียน
มอบตัวนักเรียนใหม่ 9-00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ฝ่าายวิชาการ
15 มี.ค. 64 ถึง 17 มี.ค. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ม.6
ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 64 กิจกรรม To Be Number One
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
12 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
06 มี.ค. 64 สอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
01 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ปรับปรุงสระว่ายน้ำสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
สระว่ายน้ำ ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่/งานพัศดุ/งานการเงิน
26 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบความสามารถพิเศษและรอบสอบคัดเลือกทั่วไป 
22 ก.พ. 64 แสดงความยินดี ม.6 รอบยื่นพอร์ทฯ
แสดงความยินดี ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบ Protfolio
หน้าเสาธง ร.ร./ ชุดนักเรียน งานแนะแนว/วิชาการ
20 ก.พ. 64 ถึง 24 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียนรอบความสามารถพิเศษและทั่วไป
รับสมัครนักเรียนรอบความสามารถพิเศษและทั่วไป 
ห้องโสตทัศนศึกษา / Online ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 64 ถ่ายภาพรวมรุ่น ม.6
ถ่ายภาพรวมรุ่น ม.6 บริเวณหน้าป้ายโรงเรียน 8.00 น.เป็นต้นไป
หน้าโรงเรียน/ น.ร.แต่งชุดนักเรียน ครูชุดสูท ร.ร. ด้านในสีชมพู ฝ่ายโสตฯ/ศูนย์คอมฯ