ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 66 ถึง 14 ก.ค. 66 ลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน “เรียนซ้ำรายวิชา” (รายวิชาที่ติดในปีการศึกษา 65, 64)
1. ลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน “เรียนซ ้า รายวิชา” (รายวิชาที่ติดในปีการศึกษา 65, 64)
2. รายงานข้อมูล 0 ร มส มผ ประจำเดือนมิถุนายน ให้นักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองรับทราบ

หมายเหตุ:
- 14 ก.ค.66 ผู้สอนส่งผลแก้ “เรียนซ้ำรายวิชา” วิชาที่ติดในปี 65, 64 วันสุดท้าย
วิชาการ
19 มิ.ย. 66 ถึง 23 มิ.ย. 66 จัดพิมพ์ ปพ. 6 รายห้อง แจกครูที่ปรึกษาใส่สมุดรายงานผล การเรียน
1. จัดพิมพ์ ปพ. 6 รายห้อง แจกครูที่ปรึกษาใส่สมุดรายงานผล การเรียน
2. ลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน “เรียนซ้ำ รายวิชา” (รายวิชาที่ติดในปีการศึกษา 65, 64)
วิชาการ
29 พ.ค. 66 ถึง 16 มิ.ย. 66 ลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน (0, ร, มส, มผ รายวิชาที่ติดใน 2/65)
1. ลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน (0, ร, มส, มผ รายวิชาที่ติดใน 2/65)
2. ลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน (เรียนซ้ำรายวิชาที่ติดในปีการศึกษา 1/65, 64)


หมายเหตุ :
1. รับใบลงทะเบียนที่ห้องวิชาการ 30 พ.ค. 66
2. ชำระค่าธรรมเนียมที่การเงิน 31 พ.ค. 66
3. ติดต่อครูประจำวิชา 1 มิ.ย. 66
4. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 2 มิ.ย. 66
5. ส่งใบลงทะเบียนให้ครูประจำวิชา

***วันที่ 16 มิ.ย.66 ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนวิชาที่ติดใน 2/65 วันสุดท้าย
ห้องวิชาการ/ชุดนักเรียน วิชาการ
17 ต.ค. 65 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมเล่ม ปพ.5 ส่งงานวัดผล
04 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 จัดพิมพ์เล่ม ปพ. 5 ส่งหัวหน้าสาระการเรียนรู้
03 ต.ค. 65 ปิดระบบ SGS ม.6
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 กรอกคะนในระบบ SGS (ม.6)
05 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 สอบปลายภาค ม.6
30 มิ.ย. 65 พิธีประดับพระเกี้ยวและไหว้ครู 65
พิธีประดับพระเกี้ยวและไหว้ครู 2565
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 65 ถึง 24 มิ.ย. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/65 ของนักเรียนชั้น ม.6
 ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการได้รับการร้องขอให้ปรับวันสอบกลางภาคเรียนจากนักเรียน ม.6   จากการสอบติดต่อกัน(จันทร์-พุธ) เป็น สอบวันเว้นวัน ฝ่ายบริหารวิชาการได้หารือกันและพิจารณาปรับเป็นการสอบวันเว้นวัน โดยใช้ตารางสอบเดิม จึงแจ้งครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาชั้น ม.6 ทราบ 
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/65 เป็นวันที่ 20 , 22 , 24 มิถุนายน 65
ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียน
ครู/นักเรียน
10 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 นักเรียน ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น เรียนซ้ำ/สอบแก้ตัว
นักเรียน ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น เรียนซ้ำ/สอบแก้ตัว 10 เม.ย. -30 เม.ย.64
ฝ่ายบริหารวิชาการ
09 เม.ย. 64 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน/เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ฝ่ายบริหาร/ครูทุกคน
09 เม.ย. 64 อนุมัติผลการจบหลักสูตร ม.6
ฝ่ายบริหารวิชาการ
07 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 ประชุมจัดทำแผน/โครงการ ปีการศึกษา 2564
ผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย /งานแผนงาน
05 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 ประชุมสรุปการประเมินตนเองเพื่อจัดทำ SAR ปี 2563
งานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 ครูทำคะแนนส่งผลการเรียน นักเรียน ม.4,ม.5
ครูประจำวิชาทุกคน
29 มี.ค. 64 นักเรียน ม.6 สอบ O-Net มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายบริหารวิชาการ
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 นักเรียน ม.4,ม.5 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายบริหารวิชาการ/ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง
27 มี.ค. 64 นักเรียน ม.6 สอบ O-Net มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 (ครูและนักเรียนร่วมงานทุกคน)
ลานจามจุรี/หอประชุม งานแนะแนว/หัวหน้าระดับ ม.6 ครูและนักเรียนทุกคน
25 มี.ค. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 (ครูและนักเรียนร่วมงานทุกคน)
ลานจามจุรี/หอประชุม งานแนะแนว/หัวหน้าระดับ ม.6 ครูและนักเรียนทุกคน
22 มี.ค. 64 ส่งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อประเมินข้าราชการครูเพื่อเลื่อ เงินเดือน
งานบุคลากร
20 มี.ค. 64 มอบตัวนักเรียน
มอบตัวนักเรียนใหม่ 9-00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ฝ่าายวิชาการ
15 มี.ค. 64 ถึง 17 มี.ค. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ม.6
ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 64 กิจกรรม To Be Number One
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
12 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
06 มี.ค. 64 สอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
01 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ปรับปรุงสระว่ายน้ำสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
สระว่ายน้ำ ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่/งานพัศดุ/งานการเงิน
26 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบความสามารถพิเศษและรอบสอบคัดเลือกทั่วไป 
22 ก.พ. 64 แสดงความยินดี ม.6 รอบยื่นพอร์ทฯ
แสดงความยินดี ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบ Protfolio
หน้าเสาธง ร.ร./ ชุดนักเรียน งานแนะแนว/วิชาการ
20 ก.พ. 64 ถึง 24 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียนรอบความสามารถพิเศษและทั่วไป
รับสมัครนักเรียนรอบความสามารถพิเศษและทั่วไป 
ห้องโสตทัศนศึกษา / Online ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 64 ถ่ายภาพรวมรุ่น ม.6
ถ่ายภาพรวมรุ่น ม.6 บริเวณหน้าป้ายโรงเรียน 8.00 น.เป็นต้นไป
หน้าโรงเรียน/ น.ร.แต่งชุดนักเรียน ครูชุดสูท ร.ร. ด้านในสีชมพู ฝ่ายโสตฯ/ศูนย์คอมฯ