กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล แก้วแกมแข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางยุคลธร ถ้ำกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุมาพร เพ็ญสุภา สุมาร์ลัน
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจพร ดีแล้ว
ครูชำนาญการ

นางสุวรรณา ภู่ทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ ลือชา
ครู

นางสาวนันทนิจ ธูปจุ้ย
ครู

นายภาคภูมิ ชูชุ่ม
ครู

นางสาวภัทราพร เวทะธรรม
ครู

นายปิยวัฒน์ พุ่มพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นางศศิธร ยมเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ

Mr.Jigg T. Paradero
ครูอัตราจ้าง

Mr. Bryan S Maglangit
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวรส หมอกเมฆ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริกาญจน์ ฮักเตี้ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพลอยชมพู เพ็ญสุภา
ครูอัตราจ้าง

นายพงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร์