กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล แก้วแกมแข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางยุคลธร ถ้ำกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุมาพร เพ็ญสุภา สุมาร์ลัน
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจพร ดีแล้ว
ครูชำนาญการ

นางสุวรรณา ภู่ทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ ลือชา
ครู

นางสาวนันทนิจ ธูปจุ้ย
ครู

นายภาคภูมิ ชูชุ่ม
ครู

นางสาวภัทราพร เวทะธรรม
ครู

นายปิยวัฒน์ พุ่มพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิกาญจน์ บุญจิรวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริกาญจน์ ฮักเตี้ยม
ครูผู้ช่วย

นางศุภกานต์ ช่วงบุญศรี
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์​ หอวรรณ​ภากร

นางสาวเสาวรส หมอกเมฆ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพลอยชมพู เพ็ญสุภา
ครูอัตราจ้าง

Mr.Bryan S maglangit
ครูอัตราจ้าง

Mr.Jigg T Pasader
ครูอัตราจ้าง

นายพงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร
ครูอัตราจ้าง

Ms. Rio HARATA
ครูอัตราจ้าง