กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล แก้วแกมแข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิณห์ทิพย์ สุขณิพัทธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุคลธร ถ้ำกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายันต์ แปดทิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุมาพร เพ็ญสุภา สุมาร์ลัน
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจพร ดีแล้ว
ครูชำนาญการ

นางสุวรรณา ภู่ทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ ลือชา
ครู

นางสาวนันทนิจ ธูปจุ้ย
ครู

นายภาคภูมิ ชูชุ่ม
ครู

นางสาวภัทราพร เวทะธรรม
ครู

นายปิยวัฒน์ พุ่มพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

Mr.Jigg T. Paradero
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพลอยชมพู เพ็ญสุภา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริกาญจน์ ฮักเตี้ยม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวรส หมอกเมฆ
ครูอัตราจ้าง