ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ มากลิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2517 - 11 กรกฎาคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทูร ญาณสมเด็จ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2522 - 3 ธันวาคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายเรือง ปาเฉย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2522 - 6 พฤศจิกายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส ลอยมา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2528 - 4 มกราคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง เกษน้อย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2530 - 5 ตุลาคม 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย จักกาบาตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2535 - 28 มกราคม 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ อุทะโก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 มกราคม 2540 - 7 ธันวาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬา ทารักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ จินันทุยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2543 - 30 เมษายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายมนู วัฒนไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 เมษายน 2545 - 2 พฤษภาคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายมนู วัฒนไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ จินันทุยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ อุทะโก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุเนตร ทองคำพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 - พ.ศ.2563
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยลักษณ์ รักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน