กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุบล อั้นทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวัชรา วัชรวีรวโรตม์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทนง มงคลคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัชชัย ปานแย้ม
ครู

นางสาวนันทนา ศรีเดช
ครูอัตราจ้าง