วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

"มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"