วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”