กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิลาสินี ยอดวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกัญจนพร แจ่มอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ จีนใจตรง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายชล โอชะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรางค์ทอง แทบศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริลักษณ์ จันทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ไกรสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐชานันท์ ชูแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัคนุช ปันทะธง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญชู กันเกตุ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรัญญา ใจรักษ์
ครูผู้ช่วย