กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญจนพร แจ่มอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ จีนใจตรง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายชล โอชะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรางค์ทอง แทบศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริลักษณ์ จันทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาสินี ยอดวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ไกรสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐชานันท์ ชูแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัคนุช ปันทะธง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญชู กันเกตุ
ครูชำนาญการ