คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพันพศิน คลังเงินวรากร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ ชนะบูรณาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ท.พินิต มูลหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชญ์ เลื้องเชื้อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ เขียวแต้ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ท.นพดล กุลานุสนธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ อยู่มี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ฉายบาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนัฐวุฒิ นราสโก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา กอนพ่วง
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ธีระโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา บุญโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยลักษณ์ รักษา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน