ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งที่ 58/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ วันที่ 6 พ.ค. 2564 - 30 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.75 KB 826
รายชื่อครูที่ปรึกษาประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.08 KB 1006
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.76 KB 13293
หัวข้อสรุป SAR ปี 63 Word Document ขนาดไฟล์ 390.5 KB 13303
เครื่องมือประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 663.9 KB 14630
เครื่องมือประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 663.9 KB 14628
เครื่องมือประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 663.89 KB 14629
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ64 Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 14642
แบบฟอร์มเขียนโครงการ64 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 14640
ใบปะหน้าเกรดรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.5 KB 19476
ปก ปพ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.23 KB 19489
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 22188
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 671 KB 22213