สนับสนุนการสอน

นางสาวชาลินี โพธิ์ปี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอภิญญา โทนแจ้ง
แนะแนว

นางสาวจิราภรณ์ เมฆทับ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุจิตรา ราชวงศ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์